peratech.orgPeraTech.org | Perakende'de Teknoloji Trendleri

peratech.org Profile

peratech.org

Title:PeraTech.org | Perakende'de Teknoloji Trendleri

Description:PeraTech.org | Perakende'de Teknoloji Trendleri PeraTech.org Perakende'de Teknoloji Trendleri Menü ??eri?e ge? PeraTech’ten perakende dünyas?na merhaba.. S.Alper TEK?N kimdir? Arama: Departmanlar?n Or

Keywords:

Discover peratech.org website stats, rating, details and status online. Read and write reviews or vote to improve it ranking. Check alliedvsaxis duplicates with related css, domain relations, most used words, social networks references. Find out where is server located. Use our online tools to find owner and admin contact info. Go to regular site

peratech.org Information

Website / Domain: peratech.org
Website IP Address: 94.73.151.110
Domain DNS Server: ns2.natrohost.com,ns1.natrohost.com

peratech.org Rank

Alexa Rank: 0
OursSite Rank: 0
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

peratech.org Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $0
Daily Revenue: $0
Monthly Revenue: $0
Yearly Revenue: $0
Daily Unique Visitors: 0
Monthly Unique Visitors: 0
Yearly Unique Visitors: 0

peratech.org WebSite Httpheader

StatusCode 200
Content-Type text/html; charset=UTF-8
Date Mon, 16 Oct 2017 22:44:01 GMT
Server Apache

peratech.org Keywords accounting

Keyword Count Percentage

peratech.org Similar Website

Domain WebSite Title
o12.org o12.org | Teknoloji ve gündeme dair ?zgün günlük
modacikadinlar.com ModaciKadinlar.com 2014 Moda Trendleri
orgbistro.com.br .Org
byonetics.net org
teknolojicozumu.com Teknoloji Haberleri | Teknoloji ??zümü
tecnomedya.net Teknoloji Haberleri, Teknoloji - TecnoMedya.Net
teknokolej.com Teknoloji Portal? | Teknoloji Haberleri
selimatac.net Teknoloji Haberleri | Teknoloji ??zümü
teknolojiustasi.com Teknoloji Ustas? | Teknoloji Haberleri
teknolojide.com Teknoloji - Teknoloji Haberleri
kuaybegider.com Yeni Moda Trendleri | Kuaybe Gider
sezonmodelleri.net Sezon Modelleri | Yeni sezon trendleri
evdemob.com Mobilya ve Ev Dekorasyonu Trendleri
tesetturlustil.com Tesettür Giyimde Bu Senenin Trendleri
dtateknoloji.com.tr DTA Teknoloji
medronteknoloji.com Medron Teknoloji
portakalteknoloji.com Portakal Teknoloji
tekno-haber.net Teknoloji Haberleri

peratech.org Traffic Sources Chart

peratech.org Alexa Rank History Chart

peratech.org aleax

peratech.org Html To Plain Text

PeraTech.org | Perakende'de Teknoloji Trendleri PeraTech.org Perakende'de Teknoloji Trendleri Menü ??eri?e ge? PeraTech’ten perakende dünyas?na merhaba.. S.Alper TEK?N kimdir? Arama: Departmanlar?n Ortak Dili: COBIT 20 Temmuz 2014GenelS.Alper TEK?N Sitenin ilk kurulu?undaki “Ho?geldiniz” yaz?mda bahsetti?im, kendinizi sürekli güncel tutmak, yenilikleri ara?t?rmak ve yapt???n?z i?i daha kaliteli hale getirecek ?aba i?erisinde olmak , rutin i?lerim d???nda zaman ay?rmaya ?al??t???m bir aktivitedir. IT Departman?nda ?al??an bir y?netici olarak sürekli olarak bu alandaki geli?meleri takip etmeye ?al???r?m. Bu kapsamda faydal? olaca??n? dü?ündü?üm bir konu hakk?nda yaz? yazmak ve bir ?ekilde okuyucularda bir “fark?ndal?k” yaratmak istedim: COBIT. COBIT, Information Systems Audit and Control Association’den olu?turulmu? bir k?saltma olup Bilgi Teknolojileri ve ?lgili Teknolojiler i?in Kontrol Hedefleri olarak Türk?e’ye ?evrilmektedir. COBIT’in ilk ??kt??? 1996 y?l?nda daha ?ok bankac?l?k sekt?rü taraf?ndan ?n planda tutulurken günümüzde ge?irdi?i evrimler ve sundu?u “kurumsal y?neti?im” ilkeleri ile IT departman? olan sekt?r ba??ms?z her firma i?in (?zellikle teknoloji firmalar?) ?nemli hale gelmi?tir. COBIT günümüzde kapsam evriminin 5. K?sm?nda olup “COBIT 5” olarak nitelendirilmektedir. A?a??da kapsam?n evrimi g?sterilmi?tir. *An business framework from ISACA, at www.isaca.org/cobit Bilgi Teknolojileri y?neti?iminde ula??lmas? gereken hedefleri ortaya koymak üzere olu?turulan bir ?er?eve olan COBIT’in ilk sürümü 1996 y?l?nda yay?mland?. COBIT 1’in kapsam? temel olarak, denetim ile s?n?rl? idi. Her yeni versiyon ile COBIT’in kapsam? farkl? kavramlarla geni?ledi. 1998’de yay?mlanan COBIT 2 “kontrol” kavram?n? ortaya ??kartt?. Ancak, COBIT bu a?amada halen bir BT denetim ve kontrol ?er?evesi idi. 2000 y?l?nda yay?mlanan COBIT 3 ile birlikte, “y?netim” ?er?eve kapsam? i?ine girdi ve COBIT, BT y?netim ?er?evesi haline geldi. 2005 y?l?nda yay?mlanan COBIT 4 ve 2007 y?l?nda yay?mlanan COBIT 4.1 ile birlikte, art?k “BT y?neti?imi” kavram? ?er?eve kapsam?na al?n?yordu. Serinin son ürünü olan COBIT 5 ise “kurumsal BT y?neti?imi” kavram?n? ?ne ??kar?yor (KPMG Gündem Ocak – Mart 2013). Peki COBIT’in ne tür faydalar? var? Bu yaz?n?n konusu olmay? gerektirecek ?zellikleri nelerdir? Asl?na bakarsan?z COBIT , i? hedeflerinin bilgi i?lem hedeflerine d?nü?ümünü sa?layan bir klavuzdur. Bu d?nü?ümü sa?larken gerekli kaynaklar? ve süre?leri bir araya getirerek bilgi teknolojileri alt yap?s?n?da etkin kullan?lmas?n? sa?lar. Bununla birlikte ISACA.org sitesinde son kapsam olan COBIT 5 in en temel prensipleri ??yle s?ralanm??t?r. Payda?lar?n ihtiya?lar?n? kar??lamak ??letmeyi u?tan uca kapsamak Tek bir entegre ?er?eve uygulamak Bütünle?ik bir yakla??m sergilemek Y?neti?im ile y?netimi birbirinden ay?rmak Bu prensiplerden bence en dikkat ?ekici olan “Payda?lar?n ihtiya?lar?n? kar??lamak” prensibidir. A?mak gerekirse bu madde bize IT’nin ?irketin ticari ama?lar?na uygun hareket etmesi gerekti?i ifade etmektedir. Di?er bir ifade ile, IT’nin Stratejik Plan?’n?n ?irketin uzun vadeli ticari stratejisi ile uyumlu olmas? gerekmektedir. COBIT 5’in tüm süre?lerinin bir ?irkete uygun olmas? ?irketin büyüklü?ü ile de?erlendirilmelidir. Bunun anlam? COBIT’?n tüm süre?lerini ?irketinize uygulayaca??z derken rutin i?lerin yap?lmamas? durumu olu?mamal?d?r. Buna kar??n ISACA.org sitesinden de indirilebilen “COBIT Quickstart” ile daha k?s?tl? COBIT standartlar?n?n uygulanmas? sa?lanabilir. Cobit Quickstart, geni? kapsaml? uygulama i?in kayna?? olmayan, süre? haritalar? olu?mam?? ya da oturmam?? ?irketler i?in faydal? bir kaynak niteli?indedir. COBIT ile ilgili bir uzman olmamakla birlikte ?nümüzdeki süre?te bu konuya daha fazla alaka g?stermeyi planl?yorum. Bu konuda e?itim veren dan??manl?k firmalar? mevcut olup ISACA onayl? COBIT sertifika s?navlar? ile ??renilen bilgilerin belgelendirilmesi sa?lanabilir ve di?er COBIT a?amalar? ile üst seviye COBIT uygulay?c?s? olmak mümkündür. COBIT’in Türkiye’de ilk uygulamas?n? Yap? Kredi Bankas?nda yapan ve ISACA’n?n dünya üzerindeki akredite etti?i 20’ye yak?n ki?iden biri olan Mehmet Cüneyt üvey’in COBIT’i uygulamak isteyen ?irket ve y?neticilere tavsiye etti?i ve CIO Club R?portaj-May?s 2009 da yay?mlanan a?a??daki maddelerin bu konuya ilgili duyanlar i?in bir klavuz olaca??n? dü?ünüyorum. üst y?netimin b?yle bir ihtiya? olup olmad?g?na net karar vermesi. Bu konuyla ilgili geni? bir ara?t?rma yapmalar?, sorumlu bir kisi atamalar? ve bir yol haritas? belirlemeleri. E?itim ve dan?smanl?k ihtiya?lar?n?,sekt?rde deneyimli ve uygulamaya da hakim olduklar?ndan emin olduklar? kurum ve kisilerden gidermeleri. Bu ise bir proje olarak bakmalar?, ??kt?lar? net olarak tan?mlamalar? ve ürün odakl? hareket etmeleri gerekiyor. Dogru y?nde gitmek, dogru h?zla gitmekle ayn? anlama gelmiyor! Bunu da dikkate almakta fayda var. Hepsinden ?nce, ger?ekten gitmek istediginiz yeri biliyor musunuz? COBIT ile ilgili f?rsat ve kaynak bulduk?a detay yaz?lar yazmay? planl?yorum. Umar?m bu konuya ilgili duyanlar i?in bir fark?ndal?k yaratabilmi?imdir. S.Alper TEK?N s.alpertekin@peratech.org ?ndirim Y?netimi (Markdown Management) 21 Haziran 2014GenelS.Alper TEK?N Günümüzde perakende sekt?ründe indirim, mü?teri a??s?ndan her daim beklenen bir aksiyon haline gelmi?tir. ?yle ki mü?terilerde, ürünlerin ilk ma?aza giri?i sonras?nda al?? veri? yapmay?p “nas?lsa yak?n zamanda fiyat? dü?ecektir” alg?s? yay?lm??t?r. Bu duruma gelmemizde sekt?rün indirim ??pas?n? ?ok yo?un kullanmas?n?n etkisinin yüksek oldu?unu dü?ünüyorum. Di?er yandan indirimi, en yal?n tan?m ile ürün sat??? yapan firmalar i?in mü?terilerinin dikkatini ?ekme y?ntemi olarakta nitelendirebiliriz. Perakendeciler i?in sezon i?inde indirim yapman?n mü?teri alg?s?na cevap vermek d???nda ba?ka sebepleride olabilir. ?rne?in; kur dalgalanmalar?, gümrük mevzuat?ndaki de?i?iklikler ve yanl?? fiyatlama yapmak. Geldi?imiz nokta kapsam?nda perakendeciler, mü?terideki indirim alg?s?na cevap vermek ad?na ak?ll? sistemlerle indirim yapacaklar? ürünleri belirleme yolunu tercih etmeye ba?lam??t?r. Bu ihtiyac? g?ren üst düzey teknoloji firmalar?da fiyat optimizasyonu ve indirim y?netimi ile ilgili ürünler geli?tirmeye ba?lam?? ve sekt?rün hizmetine sunmu?tur. Moda perakendesinde, ilk fiyattan sat?lan ürünlerin ürün raf ?mrü süresi kadar indirim g?rmeden sat?lmas? bir hedef olmal?d?r. Aksi durumda indirime giren ürünler girmeyen ürünlerin sat?? h?z?n? yava?latabilir. Di?er taraftan “ürün Finansal Plan” da sapmalar meydana gelir. Bu kapsamda indirimlerin ürün raf ?mrü sonunda yap?lmas? veya i?inde bulunulan sezonun sonunda yap?lmas? uygun olacakt?r. Bu kurgu “Devam ürünler” (Continious) i?in ge?erli de?ildir. Bu tip ürünlerin sezon boyunca sabit fiyat ile sat?lmas? en ge?erli uygulamad?r. Yukar?da anlatmaya ?al??t???m?z gerek?eler kapsam?nda moda perakendesi ?rne?i üzerinden bir indirim y?netim sisteminin temel yap?s?n?n nas?l kurulaca??n? anlatmya ?al??aca??m. ?ndirim y?netiminde karar noktas?n?n en ?nemli metriklerinden birisi “Sell-Through”dir. Bu metrik bize belli bir d?nem i?erisindeki sat?lan ürün adetinin kümülatif toplam?n?n sipari? edilen veya depoya giren adet toplam?na oran?d?r. Bir X ürünü i?in; Sell-Thru = X ürünün Kümülatif Sat?? Toplam? (Adet) / Toplam Depo Giri? Adet Toplam? , olarak formüle edilebilir. Ma?aza i?in hesaplanan Sell-Thru da ise depo giri? yerine “ma?aza giri? adet” kullan?l?r. Ma?aza giri? adet metri?ine ula?mak zor ise Ma?aza Stok Adet +Ma?aza Kümülatif Sat?? Adet toplam?da kullan?labilir. Sezon i?inde ürünün ger?ekle?en ma?aza giri?i sonras?nda bu metrik üzerinden ana kontroller yap?lmal? ve destekleyen di?er metriklerle sürekli kontroller yap?lmal?d?r. A?a??da sell-thru d???ndaki di?er destekleyici metrikler belirtilmi?tir, Sat??ta kald??? hafta Toplam Stok (Ma?aza,Depo, Yol) Son hafta, Son 2 hafta, Son 4 hafta sat?? adetler, Haftal?k Cover Sipari? Adet Depo Giri? Kalan Sipari? Adet Sistemi daha ak?ll? hale getirmek i?in ürün raf ?mrü üzerinden tahmini sell-thru oranlar? belirlenerek, istenilen sell-thru’yu yakalayamayan ürünlerin fiyatlar? g?zden ge?irilebilir ve gerekirse raf ?mrünü beklemeden indirime sokulabilir veya ilk fiyat?nda düzeltme yap?labilir. ?rne?in, raf ?mrü 15 hafta olarak belirlenmi? bir ürün i?in hafta hafta (hafta gruplar?da olabilir, 2 haftal?k v.b.) sell-thru oranlar? ile tan?mlanarak bir buton vas?tas?yla beklenenden daha k?tü giden ürünlerin sistem taraf?ndan tespit edilmesini sa?layabiliriz. Bu y?nteme bir nevi “indirim ?nerisi” diyebiliriz. Bu kurguyu tam tersi ?ekilde de y?netebiliriz; planlanan Sell-Thru oran?ndan daha yüksek olan modellerin tespit edilerek RPT (Repeat Order) verilebilir veya ?lk Fiyat Düzenlemesi yap?labilir. Bu y?ntemi, ürünün kalan raf ?mrü ve eldeki stok ile ili?kilendiren bir sat?? tahminlemesi ile birle?tirerek daha rasyonel ?neriler ??kmas? sa?lanabilir. Yap?lacak uygulaman?n ayn? zamanda fiyatlar?n yer ald??? ERP tablolar?na da bilgi g?ndermesi sa?lanarak entegre bir yap? kurulmas? firma i?in katma de?er yaratacakt?r. S.Alper TEK?N s.alpertekin@peratech.org Strateji Forum Perakende 2014 18 May?s 2014GenelS.Alper TEK?N Finlandiya merkezli Management Event taraf?ndan düzenlenen ve Türkiye’den 70 yak?n perakende firmas?n?n kat?l?m?yla 14-15 May?s’ta Sapanca Richmond Nua’da ger?ekle?tirilen “Strateji Forum Perakende 2014 “ etkinli?ine kat?ld?m. Etkinli?in bu y?lki bask?n konusu E-Ticaret’ti. Mümkün oldu?unca e-ticaret sunumlar?na kat?ld?m. Sunumlara kat?lmadan ?nce bir perakende ve it profesyoneli olarak e-ticaret konusunu kendimce bildi?imi dü?ünürdüm. Ancak durum hi? bekledi?im gibi de?ildi. ?lk sunumda, e-ticaret’in en temel rasyolar? ile promosyon yap?labilecek siteyi bulmaya ?al??t?k. De?erlendirme kriterleri konvansiyonel perakendecilikten farkl?yd?. Hemen ??kma Oran? (Bounce Rate), Tekil ve ?o?ul Ziyaret?i, Ortalama Oturum Süresi v.s. e-ticaret i?in en temel g?stergeler. Di?er ?nemli bir tespitim; online üzerinden verilen reklamlar?n offline mecraya g?re ne kadar etkili ve ucuz olmas?yd?. Bu konuda ile ilgili güzel bir ?rnek; arkada??m Umut ünlü‘nün sunumda vard?. Günlük 400.000 tirajl? bir gazeteye verilen ilan? yakla??k 40.000 ki?i okumakta. Bu ki?ilerden ise sadece 4.000 ki?isi gazetedeki ilana dikkatle bakmakta. Bu ilan?n maliyeti ise 12.000 TL. Ayn? ilan? online mecra üzerinden verdi?inizde, minimum 500.000 g?sterim üzerinden %0,8 CTR (Click Through Rate) ile 4.000 t?klanma sa?lanmakta ve maliyeti 600 TL. Ayr?ca bu ücret bir anda harcanm?yor. T?kland?k?a anla??lan bir tutar ücretlendiriliyor. 500 bin g?sterim adetinin gazete v.b. mecralarda sa?lanmas?n?n maliyetini dü?ününce e-ticaret’in fiziksel ma?azan?n olmad??? yerlere ürün satmaktan daha ?ok ?ey ifade etti?i ortadad?r. Perakendecilerin e-ticaret konusuna ?uan oldu?undan daha fazla alaka g?stermesi gerekir ?ünkü online ma?aza üzerindeki aktiviteler, offline ma?aza penetrasyonunu da artt?rmaktad?r. Di?er bir gerek?e, Google taraf?ndan yay?nlanan bir ara?t?rmada kendini g?stermektedir. Ara?t?rmaya g?re, offline ya da fiksel ma?azadan al?? veri? yapan mü?terilerin %50′si al?? veri? yapmadan ?nce internet üzerinden ara?t?rma yapmakta ve sat?n alma karar?n? bu ara?t?rmaya g?re vermektedir. Yani her iki mü?teriden birisi internet üzerinden ara?t?rma yapmakta. Sonu? olarak, ?nümüzdeki d?nemde perakendeciler online mecralara daha fazla zaman ay?rmak durumunda kalacaklar. E-ticaret projelerini stratejik olarak ele alan ve ?ncelik veren perakendeciler mutlaka ayakta kalacak ve rekabet avantaj? yakalayacak. Strateji Forum Perakende 2014 etkinlik esnas?nda benimle yap?lan r?portaj? a?a??da izleyebilirsiniz. Perakende Operasyonlar?n Karl? m?? EBITDA’ya Bak! 22 Nisan 2014GenelS.Alper TEK?N Perakendenin temel yap? ta?? say?labilecek departmanlar?nda ?al??m?? biri olarak ?al??t???n firmalar?n karl?l?klar?n? nas?l ?l?erdiniz diye sorsan?z ilk verece?im cevap EBITDA olacakt?r. Peki nedir EBITDA? Bu sorunun cevab?n? sekt?rdeki herkesin bildi?ini dü?ünüyorum ama yaz?n?n bütünlü?ü a??s?ndan bir tan?m yapmak uygun olacakt?r. EBITDA ingilizce, earnings before interest, taxes, depreciation and amortization kelimelerinin ba? harflerinden olu?an, türk?e FAV?K (faiz, amortisman ve vergi ?ncesi kar) olarak kullan?lan ba?ta perakende sekt?rü olmak üzere farkl? sekt?rdeki firmalar?nda operasyonel karl?l?klar? hakk?nda bilgi veren bir metriktir. Firman?n, Net Faaliyet Kar’?ndan “amortisman gideri”ni eklemedi?imizde EBIT’e ula??r?z. Amortisman gideri, bir nakit ??k??? getirmemesi sebebiyle EBIT metrik’de analizlerde kullan?lmaktad?r. EBITDA’y? en ?zet hali ile a?a??daki gibi hesaplayabilirsiniz. Bir perakende ?irketinde üretilmesi gereken en temel raporlardan birisi de EBITDA Raporu’dur. B?yle bir rapor bize perakende operasyonumuzun karl? olup olmad???n? g?sterecektir. Rapor yap?l?rken ?irket i?i taleplere g?re gider kalemleri detayland?r?labilir ve icran?n en alt kademelerine kadar herkesin g?rmesi sa?lanarak k?tü bir gidi?te hangi kalemlerde aksiyon al?naca??n? anlayabilirsiniz. EBITDA’n?n sürekli negatif olmas? ?irket i?in tehlike ?anlar?n?n ?ald???n?n g?stergesidir. Negatif EBITDA ?irketin esas faaliyetlerinden kar etmedi?ini g?sterdi?inden karar vericilerin acilen harekete ge?mesi ve aksiyon almas? beklenmelidir. Bu durumla ilgili ?ok güzel bir ?rnek ge?mi? yaz?lar?mda payla?t???m Benetton’un Dual Supply Chain uygulamas?na ge?i? sürecidir. Benetton, 2000’li y?llar?n ba?lar?nda üst üste negatif EBITDA ile y?l? kapatmaya ba?lay?nca üst y?netim tüm süre?lerini g?zden ge?irip bu durumu gidermeyi ama?lam?? ve bir ?ok düzenleme kapsam?nda ürün tedarik sisteminde k?klü de?i?ikliklere gitmek durumunda kalm??t?r. EBITDA metri?ine LFL (like for like) olarak bakmak, operasyonlar?n ba??ndaki karar vericilerin performans?n? ?l?ecektir. Bu yap?y? ma?azaya kadar indirip firman?n y?netici planlamas?nda LFL EBITDA’da sürekli yükselen ba?ar? g?stermi? ki?ilerin ?n plana ??kmas?nada katk? sa?lanabilir. Sonu? olarak, ba?ta perakende sekt?rü olmak üzere bir ?irketin operasyonel karl?l?k ?l?ümünde EBITDA raporar?n?n kullan?lmas?n?n sa?lanmas? ve e?er b?yle bir raporun varl??? yoksa olu?turulmas? faydal? olacakt?r. S.Alper TEK?N s.alpertekin@peratech.org Moda Perakendesinde Sipari? ?ng?rü Y?ntemleri 17 ?ubat 2014GenelS.Alper TEK?N Bir ?ok yaz?m?zda bahsetti?imiz üzere günümüz perakendecileri i?in en ?nemli konular?n ba??nda do?ru ürün ?e?itlili?ini mümkün olan optimum seviyede stok seviyesi ile sa?lamakt?r. Bu noktada talebi tahmin etmek ve sipari? ?ng?rülerini bu do?rultuda olu?turmak gerekir. Talebi tahmin etmek her perakendecinin yapabilece?i bir i? olmayabilir buna kar??n istatistik, veri madencili?i, regresyon, varyans bilgileri i?eren bir tahminleme ürünü kullanmadan ?irket i?inde olu?an say?sal bilgilerle optimum bir sipari? ?ng?rüsünde bulunabilir. Birazdan anlataca??m y?ntem basit ancak ikmal ve da??t?m sistemleri ile entegre olabilecek bir yap?da geli?tirilebilir, belli noktalar otomatize edilebilir. Optimum bir sipari? ?ng?rüsü i?in a?a??da belirtilen bilgiler kullan?l?yor olacak. Dolay?s?yla bu bilgilerin ?ng?rü yap?lacak sistem ile entegre ve eksiksiz olmas? ?ok ?nemlidir. Ge?mi? Ma?aza Bazl? Sat?? Bilgisi Ma?aza Grading Ma?aza Lokasyon ?zellikleri ürün Grading ürün Raf ?mrü ürün ROS (Rate Of Sale) ?ng?rümüz i?in malzemeleri verdik art?k gelelim tarifi vermeye. ?ncelikli olarak sipari? ?ng?rüsü belirlemek opsiyon seviyesi ve ma?aza gruplar? baz?nda olabilece?i gibi üAA (ürün Aile A?ac?) seviyesinde belirlenecek tan?mlamalar ile de opsiyon seviyesinde bir tan?m yapmadan da olu?turulabilir. Biz ?rne?imizi opsiyon bazl? olan y?ntemden ilerletelim. Opsiyon seviyesinde giri? yap?lacak ROS ve Raf ?mrü ile ilgili ma?aza gruplar? üzerinden bir da??t?m algoritmas? ile tüm ürün ve ma?azalar i?in bir ?ng?rü olu?turuyoruz. Yukar?daki ?ekili ?zetlemek gerekirse; opsiyon seviyesinde tüm ma?aza gruplamas?na etki edecek ROS ve Raf ?mrü giri?i “header seviyesinde”yap?larak verilerin tüm ma?aza atomik seviyesine inmesi sa?lan?r. Bu i?lem sonras?nda sistem ?ng?rülen bir sat?? adeti hesaplar. ?rne?imizdeki “line” k?sm?nda her ma?aza grubu i?in ayr? ayr? hesaplanm?? adetleri g?rebilirsiniz. Bu noktadan sonra revize i?lemleri ba?lar. ?zel Günler Ma?aza A??l??/Kapan??/Tadilat Tarihleri Bilgilerine g?re ROS bilgisi gerek line seviyesinde gerekse ma?aza seviyesinde de?i?tirilerek adetler revize edilir. Bu i?lem sonras? ilgili ürün i?in tahmini sat?? adeti di?er bir deyi?le sipari? adeti bulunmu? olur. Her ürün i?in ilgili kategori sorumlulular? ?al??ma yaparak sezon ?ncesi ?ng?rülen sipari? adetleri belirlenir. Bu ?al??man?n sa?l?kl? bir sonu? üretebilmesi i?in her detay?n sistem giri?i / bilgisi elzemdir. ?rne?in ?al??ma ?ncesinde mutlaka yeni a??lacak ve kapanacak ma?azalar?n bilgisinini girilmi? olmas? ?ok ?nemlidir. Aksi durumda sipari? adetlerinin ?ng?rüsü sapacakt?r. Bu ?al??ma i?erdi?i bilgiler kapsam?nda Alokasyon sisteminin temelini olu?turacakt?r. Bu tür ?al??malar?n perakendeciler taraf?ndan bir takvime uygun ?ekilde yap?lmas? ve mümkünse üreticileri/acentalar? ile payla??lmas? Tedarik Zinciri sürecinin en ?nemli sorunlar?ndan olan Kam?? Etkisi’ni (The Bullwhip Effect) azaltma nokts?nda fayda sa?layacakt?r. S.Alper TEK?N Liderlik (Leadership) 20 Ocak 2014GenelS.Alper TEK?N Bu aralar sosyal payla??m sitelerinde ?zellikle Linkedin de liderlik üzerine bir ?ok payla??mda bulunuluyor. Günümüzde hala liderli?in do?u?tan m? yoksa sonradan m? edinildi?i tart???lmaya devam etmektedir. Kendi y?neticilik tarz?n? geli?tirmeye ?al??an bir y?netici olarak bu konuda daha fazla bilgi edinmek ad?na MBA program?nda Leadership dersini sayg?de?er hocam?z Do?.Dr.?etin Kaya’dan alm??t?m. Kendisi y?llarca Amerika’da üst düzey y?neticilik yapm?? akabinde bilgi ve birikimini aktarmak üzere Yeditepe üniversitesinde MBA ve Lisans ??rencilerine, Leadership ve Strategic Management and Business Policy dersleri vermeye ba?lam??t?r. Kendisinin “Yar?n?n CEO’lar?na” isimli ?e?itli dergi ve makalelerde yazd??? yaz?lar?n bir ?zeti olan doküman? “kendisinin izni” ile sizlerle payla?mak istedim. Umar?m bu konuda sizlere bir fikir verebilir ve ufkunuzu a??p y?neticilik profilinize katk?da bulunur. L?DERL?K VE ?ZELL?KLER? NELERD?R ?nce liderli?in ne oldu?unu ya da ne olmad???n? tart??al?m ve ortak ?zelliklerini saptamaya ?al??al?m. Liderlik, üzerinde ?ok yaz?lan, konu?ulan ve tart???lan konulardan biridir. ?ünkü lider bir ?rgütün beyni durumundad?r. Buna kar??n liderli?in, sosyal bilimler alan?nda üzerinde belkide en fazla ara?t?rma yap?lan fakat en az ??renilen konulardan biri oldu?u iddia edilmektedir. Zira bir yandan i?leyi?te merkeziyet?ili?i ve katmanla?may? ortadan kald?racaks?n?z ve di?er yandan da gü?lü liderleri bulacak ya da yeti?tirmeye ?al??acaks?n?z. Bu ne derece mümkün olabilir? (Bennis & Nannus: 44-59). General Electric’in liderlik e?itim merkezi sorumlusu Steven Kerr’in dedi?i gibi günümüzde büyük bir ?rgütü y?netmek, bu temel paradoksu ??zmek demektir. Ger?i 20. yüzy?l?n ilk yar?s?na kadar etkili liderlerin uzun boylu, atletik ve ak?ll? ve zeki olmalar? aranan ?zelliklerin ba??nda geliyordu. Fakat bu konuda yap?lan ara?t?rmalar, bu ?zellikleri ta??yan liderlerin daha etkili oldu?u g?rü?ünü ?ürütmü?tür. ?rne?in John Kotter’e g?re liderlik gizemli ve esrarl? bir ?ey de?ildir. Karizma ya da di?er egzotik ki?ilik ?zelliklerine sahip olmakla hi? bir ilgisi yoktur. Amerika Birle?ik Devletleri’nin ?nceki ba?kanlar?ndan Eisenhower, Truman, George Bush ve ?ngiltere Ba?bakan? John Major, Peter Drucker’in dedi?i gibi ?lü hamside ne kadar karizma varsa, bunlarda da o kadar karizma vard? (Kotter, P. John:1999: 46-47). Bununla beraber, bu liderlerin hemen hepsi iyi lider s?n?f?na girmi?lerdir. Alfred Sloan’un da ?srarla tekrar tekrar s?yledi?i gibi, liderlik ?ok ?al??kan olmak demektir. Bunun yan? s?ra liderlik, y?neticilikten daha iyi ya da y?neticili?in yerini alacak bir ?ey de de?ildir. ?ünkü liderlik ve y?neticilik birbirini tamamlayan iki ayr? eylem sistemidir. Di?er bir deyi?le, liderin, yukar?da de?indi?imiz y?netici ?zelliklerine de sahip olmas? beklenir. Liderli?in do?u?tan ya da sonradan kazan?lan bir olgu olup olmad??? konusu da uzun süreden beri tart???la gelmektedir. Bu konuya ???k tutan filozoflar da vard?r. ?rne?in Frans?z filozofu Rene Descardes, insan do?arken idelerini de beraberinde getirdi?ine i?aret etmi?tir. Oysa ?ngiliz filozofu John Locke, insan?n bo? bir bellekle do?du?unu (Tabula Rasa) ve bütün yetilerini ya?ad?k?a, deneyler arac?l??? ile elde etti?ini iddia etmi?tir. Bu paradoks halen dahi tart???lmaktad?r (Oliver, M. :1998). ITT’nin ba?kanlar?ndan Harold S. Geneen, liderlikle ilgili g?rü?lerinde John Locke’? destekler gibidir. Zira do?u?tan liderlere inanmad???n?, fakat liderli?in sonradan ??renilebilece?ini a??klam?? ama bunun nas?l ??renilece?ini bilmedi?ini de s?ylemi?tir (Krass Peter,1998: 4-5). Liderlik, bir grup insan?n, kurulu?un hedefleri do?rultusunda hareket etmelerini sa?layan bir etkileme gücüdür. Liderlik, di?er insanlar?n g?remedi?i ?eyleri g?rmek ya da hissedebilmektir. Di?er bir anlat?mla, ayn? ?eyin yap?lmas?nda de?i?ik yollar arayarak uygulamakt?r. Liderlik bir vizyon sahibi olmak ve bu vizyona eri?mek i?in gereken de?i?imi yaratacak stratejiler geli?tirmek demektir. Liderlik, kurulu?un vizyonunu alt gruplara ?zümsetebilmek ve ayn? zamanda bir sistem dü?ünürü olarak, (system thinker) bütünü olu?turan par?alar?n ahenkli ve dengeli i?levleriyle ortak bir amaca nas?l var?labilece?i konusunu bir bütün i?inde izleyebilmektir. Liderlik, sadece kendisi de?il, fakat kurulu?ta ?al??anlar?n da büyük resmi g?rmelerini sa?lamakt?r. ?al??anlar aras?nda da sistem dü?üncesini hakim k?lmak ve i? ve d?? ?evre fakt?rlerinin organizasyonu olumlu ya da olumsuz olarak nas?l etkileyebilece?ini onlara anlatmak da liderin ?zelliklerindendir. An?msayaca??m?z gibi, y?neticiler 17. yüz y?ldan günümüze kadar, par?alar?n bir bir analizinden bütün hakk?nda gerekli bilginin sa?lanaca??n? ?ng?ren bir ?nermeye dayanarak hareket etmi?lerdi. Asl?nda bu ?nerme, Newton fizi?i, Hobbes’un Prensipleri ve Adam Smith’in serbest piyasa ekonomisi’nin de temelini te?kil etmektedir (Margnardt J. Michael, 2000: 233-240). B?yle liderleri yeti?tirmek ya da bulup ortaya ??karmak bilimden ?ok bir sanat i?idir. Electronic Data Systems’in ba?kan? Rose Perot, en iyi elemanlar?n istihdam edilmesinde yeni bir felsefe geli?tirmi? ve “Kartallar bir arada u?mazlar. Onlar? bir bir yakalayacaks?n?z” diyerek ?rgüte en iyi elemanlar?n hangi kanalla al?nmas? konusuna a??kl?k getirmi?tir. Asl?nda ba?ar?l? ?irketler liderlerin ortaya ??kmas?n? beklemez. Liderlik potansiyeline sahip ki?ileri arar, bulur ve onlar? tasarlanm?? deneyimlere sokarak lidere gerekli olan ?zellikleri kazand?r?r. Her firmada liderlik rollerini üstlenecek bir ?ok insan vard?r. Ne var ki bunlar?n temel yetkinliklerini (Core competence) farkedip ortaya ??kartabilmek ve onlar? sab?rla gere?i gibi yeti?tirebilmek bir sanatt?r. Di?er bir anlat?mla bu süre?. Pygmalion ?lkesi’ni uygulama alan?na ge?irmek demektir. Liderlerle ilgili olarak yukar?da saptad???m?z bulgular?n ortak ?zellikleri üzerinde yap?lan bir ara?t?rma, dürüstlük (integrity) fakt?rünün liderler i?in en ?nde gelen ?zellik oldu?unu ortaya ??karm??t?r (Duignan and Bhindi, 1997: 195-209). Ayr?ca liderin al?ak g?nüllü, kendisiyle bar???k ve iyimser olmas? ve davran??lar?yla ?al??anlara iyi bir ?rnek olu?turmas? beklenir. Liderlik, kendini ?al??t??? i?e büyük bir tutkuyla (passion) adamak ve üst düzey ileti?im, ve insan ili?kileri ve karma??k konular? basite indirgeme yeteneklerine sahip olmak ve etraf?na pozitif enerji yayabilmektir ki bunun i?in fiziksel ve ruhsal ibresinin daima dengede bulunmas? gerekir. Lider, adil ve tarafs?z olma yükümlülü?ü alt?ndad?r.Bu nedenle mavi boncuklar? etraf?na ?ok dikkatli ve dengeli olarak da??tmal?d?r. Zira adil ve tarafs?z olmak, bir liderin en ?nemli ?zelliklerinden biridir. E?er bir lider adil olma ?zelli?ini kaybeder ve ?nyarg?l? olarak hareket ederse, az sonra güvenilirli?ini de kaybeder. Ayr?ca geli?i güzel da??t?lan mavi boncuklar, ?al??anlar aras?nda k?skan?l?k ve haset tohumlar?n? ye?ertir. ?rne?in, Judas Iscariot’un, ?sa’y? Romal?lar’a ihbar etme nedeni, kendisini a?a??layan ikinci dereceden bir g?reve atanmas?yd? (John Adair, 2005: 51). E?er ?irketi y?neten liderler bu noktay? g?zden ka??r?rlarsa, kurulu?un gizli belgeleri, büyük olas?l?kla ilgili katmanlara if?a edilir (whistleblowing). Lider, adalet ve güven duygusunun yan? s?ra, kendisini izleyenlere güven de vermelidir. E?er bir organizasyon güven duygusundan yoksun ise, alt katmanlar? yetkilendirmek te mümkün olmaz (Stephen Covey, 1997: 35-37). Liderlik, kendisinin ve y?netti?i ?rgütün rehavete girmemesi ve gev?eyip dinamizmini kaybetmemesi i?in, ba?ar?y? ge?ici ve hatta tehlikeli bir durum olarak g?rmek, “Ba?ar? Sendromu”nun tuza??na dü?memek ve bu olguyu bütün organizasyonun benimsemesini sa?lamak demektir. Ayr?ca, ?z güveniyle zoru yenme arzusunu, giri?imcili?i, inat??l??? ve kararl?l???, esnek olma ?zellikleriyle ba?da?t?rabilmek demektir. Lider, ?al??anlar?n ve de ?rgütün temel yetkinliklerini (core competence and capabilities) ortaya ??karmal?d?r. Bu yetkinlikleri bir ??renen organizasyon (learning organization)?er?evesinde, ge?mi? deneyimleri de g?z ?nüne alarak, bilginin h?zla gerekli birimlere da??t?lmas?n? sa?layarak yeni ??züm yollar? geli?tirmelidir. Ayr?ca ?al??anlar? güdüleyerek onlar? ?rgütün hedefleri do?rultusunda harekete ge?irebilmeli; ve en iyi elemanlar? kapmak ve marjinal duruma dü?mü? elemanlar?n e?itimle de düzlü?e ??kamayacak olanlar?ndan, sorun ??karmadan kurtulabilmelidir. Ayr?ca Lider, ini?e ge?mi? bir kurulu?ta ?rgütsel d?nü?üm stratejilerini (turnaround strategies) ba?ar?yla uygulayabilen ve krizleri en az zararla atlatabilen ve hatta krizi avantaja ?evirebilen ki?idir. Bütün bunlar? yaparken i? ve d?? ?evreyi sürekli izleyip kontrol ederek, olas? en k?tü durum senaryolar?n? (worst-case scenarios) canl? tutmal?d?r. Lider, genel kabul g?rmü? etik normlar?na uygun hareket etmeli ve payla??mc? ve dürüst olmal? ve bu davran??lar?yla ?al??anlar?na ?rnek olu?turmal?d?r. Ayr?ca, liderin aile hayat? da istikrarl? olmal?d?r. Ne var ki, liderlik basamaklar?n? ??kt?k?a, mali bak?mdan daha iyi bir konuma gelen lider adaylar? ve liderlerin bu ilkeye nas?l sad?k kalacaklar? konusu da soru i?aretleriyle doludur… Analitik Planlama Süre?leri-3;Rotasyon 07 Ocak 2014GenelS.Alper TEK?N Be?eniye dayal? ürünler satan perakendeciler i?in ürünler, sezon a??l???ndan kapan???na kadar ge?en sürede; ?lk tahsisat (initial allocation) Tamamlama (replenishment) Rotasyon ?ade ??lemlerine tabi olur. Bu süre?lerin ilk ikisini detayl? olarak ?nceki yaz?lar?m?zda anlatm??t?k. Bu yaz?m?zda analitik bir altyap? gerektiren rotasyon’dan bahsedece?iz. Rotasyon, en genel tan?m?yla replenishment beslemesi biten ürünler i?in sat?? h?z? en dü?ük ma?azalardan sat?? h?z? en yüksek ma?azalara transfer edilmesi olarak tan?mlanabilir. Bu tan?m?n alt?nda detay diyebilece?imiz baz? analitik süre?ler ?al??maktad?r. ?rne?in, bir ürünün sat?? h?z? yüksek bir ma?azaya transferi yap?l?rken ürünün ??k?? yapaca?? ma?aza ile hedef ma?azan?n lojistik maliyetleri a??s?ndan makul bir yak?nl?kta olmas? gerekir. Bu kapsamda rotasyon sistemi ?al???rken fayda/maliyet usnsurlar? dikkate al?nmal?d?r. Rotasyon sisteminin en ?nemli unsurlar?ndan bir taneside “Ma?aza Rotasyon Gruplar?”d?r . Ma?aza rotasyon grubu, lokasyon ve route olarak kendisine yak?n ma?azalardan olu?an bir s?n?fland?rma olarak ifade edebiliriz. Rotasyon grubu, ma?aza say?s? ve faaliyet g?sterilen co?rafi alana g?re birden fazla olabilir. Rotasyon grubu, ma?aza kart? tablosunda yer almal? ve her ma?aza mutlaka bir loksyon grubu i?inde yer almal?d?r. Rotasyon gruplar? ve i?lerinde yer alan ma?azalar ma?aza say?s? art??lar? ve yeni co?rafi alanlara g?re belli aral?klarla g?zden ge?irilmelidir. Rotasyon sistemi, rotasyon yap?lacak ürünler i?in belirlenecek bir metik veya metrikler ile tespit edilip hangi ürünlerin hangi ma?azadan hangi ma?azaya transfer edimesi gerekti?ini ?neren bir kurguyu i?ermelidir. Sistem ?nerisi, sorumlu departman?n kontrolü sonras?nda ilgili ma?azalar?n ürün kabul sistemlerine bir ??k?? ve kabul irsaliyesi olarak dü?ürülerek minumum i? gücü kullan?lmas? ama?lanmal?d?r. S.Alper TEK?N Analitik Planlama Süre?leri-2, Replenishment (?kmal) 14 Aral?k 2013GenelS.Alper TEK?N Bir ?ok perakendeci i?in en ?nemli performans kriterlerinden birisi de stoklar?n etkin y?netimidir. Di?er bir tabir ile “stock out” ve “over stock” durumunda kalmamak, ürün bulunurlu?unu en optimum seviyede tutmak ?eklinde genel bir tan?m yapabiliriz. Stoklar?n etkin y?netimi i?in bir ?nceki yaz?m?zda (Analitik Planlama Süre?leri-1,Alokasyon) de?indi?imiz alokasyon ve alokasyonun devam? diyebilece?imiz replenishment sistemleri kurmak gerekecektir. Replenishment sistemi genel olarak a?a??daki durumlardan etkilenir. ürünün Tipine Ma?aza Tipine Ma?aza Kapasitesine ürünün Yol Süresine Sat?? H?z?na ?zel Günlere Sezon Ba?lang?c?, Ortas? ve Sonuna üniversitelerde Tedarik Zinciri Y?netimi derslerinde g?sterilen ?ok klasik bir grafik vard?r. Bu grafik bize, bir replenishment sisteminin en temel model ve de?i?kenlerini g?stermektedir. ??in ?zü ?udur; eldeki stok miktar? (X ekseni) ürün sat??lar? ile a?a?? indik?e ?nce Re-Order Point (A noktas?) e ula?t???nda RPM sistemi; Ma?azan?n Elindeki Stok Miktar? Ma?azaya G?nderilmi? Ancak Yolda Olan Stok Miktar? Ma?aza ??in Olu?mu? Sipari? Miktar? (Henüz Yoldaki Stok Olmam??) ?lgili ürün ??in Tan?mlanm?? Maksimum Stok Miktar? bilgilerine g?re bir tamamlama yapacak bir sipari? ?nerisi ??karacakt?r. Sipari?in olu?mas? ve ma?azaya ula?mas? aras?ndaki sapmalar? y?netmek i?inde bir Güvenlik Stok (Safety Stock) seviyesi belirlenir. Yukar?daki tan?mlanan kurgu Opsiyon (Model/Renk) ya da SKU (Model/Renk/Beden) seviyesinde tan?mlanarak efektif bir replenishment kurgusu sa?lanabilir. Replenishment sistemlerinin daha do?ru bir sipari? ?nerisi ??kartmas? ve ola?an d??? stok seviyelerini engellemek i?in mevcut kurgu dahada zenginle?tirilebilir. ?rne?in, tan?mlanacak sabit (statik) bir maksimum miktar ya da re-order hesaplamas? yapmadan yine tan?mlanm?? sabit minimum miktar tan?mlanarak dinamik miktarlar kontrol alt?nda tutulabilir. Bu noktada, ürün Y?netimi yapan departman taraf?ndan RPM sisteminin nas?l bir sipari? ?nerisi ??karaca??n? netle?tirmesi gerekir. Son hafta satan adetleri yerine koyacak bir algoritma m?? yoksa ge?mi? sat?? datas? kullan?larak olu?turulmu? bir sat?? tahmininden gelen bir ?neri mi yoksa tutulmak istenen haftal?k stok seviyesine g?re gelecek haftalar?n sat?? tahminlerine g?re bir sipari? ?ng?rüsü mü? ?neri olarak ge?mi? sat?? datalar? üzerinden kat say? vererek bir sipari? ?neri ??kartmak olacakt?r. Katsay? vermek bir nevi ürün Y?netimi ?al??anlar? i?in yukar?da bahsetti?imiz se?enekleri ?o?altacakt?r. Her ne ?ekilde olursa olsun sistemin ?neri adeti tamamlama yap?lacak d?nem i?in ROS(Rate of Sale)’dan her zaman büyük olmal?d?r. RPM ile ilgili di?er bir ?nemli konu, sipari? ?nerisi ?al??an ürünler i?in nas?l bir da??t?m ?ekli olmal?d?r. Da??t?m yap?lacak stok miktar? ihtiya?tan az olabilir. B?yle bir durumda eldeki sto?un ?ncelikli ma?azalara g?nderilmesi uygun olacakt?r. ?htiya? olunan stok miktar? ve eldeki stok e?it olmas? durumunda bile sistem bir da??t?m ?nceli?i arayacakt?r. Bu nedenle RPM sistemi i?in mutlaka “ma?aza ?ncelik s?ras?” belirlenmeli ve belli zaman aral?klar?nda güncellenmelidir. Replenishment ve Alokasyon sistemlerinin son ancak ?nemli safhalar?ndan biriside “raporlama”d?r. RPM, Alokasyon ve WMS (Warehouse Management System) sistemlerinin entegrasyonunda olu?an a?a??daki raporlar mutlaka olu?turmal? ve ilgili departman baz?nda kontrol sa?lanmal?d?r. Sipari? Kar??lama Raporu Sipari? Do?rulu?u Raporu Sipari? Zaman?nda Sevk Raporu (Depo Sevk Performans?da yans?t?r) Yukar?da raporlar kapsam?nda belirli aral?klarla Lojistik ve Planlama departmanlar? toplant?larla olas? sorunlar?n konu?ulmas? ve düzeltilmesi ile ilgili toplant?lar yapmas? uygun olacakt?r. S.Alper TEK?N Analitik Planlama Süre?leri-1; Alokasyon (Da??t?m) 09 Kas?m 2013GenelS.Alper TEK?N Bir firman?n en ?nemli de?erlerinden (assets) birisi stoklar?d?r. Bu do?rultuda stoklar?n? en etkin ve do?ru bir ?ekilde y?netmek perakende sekt?ründeki en ?nemli rekabet unsurlar?ndan birisidir. Do?ru ürünü, do?ru yerde ve do?ru zamanda bulundurmak sat??lar? yükseltmek i?in anahtar performans g?stergelerinden birisidir. Bu kapsamda ?zellikle ?ok kanall? sat?? yapan firmalar?n alokasyon sistemi kurulmas?n? mutlaka “Stratejik IT Plan?” i?erisinde ?nceliklendirmesi gerekir. Bir alokasyon sistemi genel olarak a?a??daki verilere ihtiya? duyar; Plan datas? Ma?aza Grading Sat?? Tahmini Ma?aza Kapasite Ge?mi? Alokasyon ve Sat?? Datas? Veri Giri?i Yukar?daki maddelerden de anla??laca?? üzere alokasyon sistemi di?er perakende sistemleri ile entegre bir yap?da olmak zorundad?r. Aksi durumda sistem üzerinde yap?labilen ve “kurumsal haf?z” olu?turabilen bir “Alokasyon Plan” ??karmak mümkün olmayacakt?r. Bu noktada, perakende profesyonellerinin ?ok iyi bildi?i bir cümle “perakende detayd?r” vurgusunu yapmak isterim. Zira konumuz olan Alokasyon ba?ta olmak üzere bu detaylar?n eksikli?i ya da yanl??l??? sezon ?ncesi planlamalar?m?z? yan?ltabilir. Her ne kadar perakende bir “deneme ve yan?lma” zinciri olsada bu durumla ne kadar az kar??la??rsak o kadar ?ok katma de?er yaratabiliriz. Ba?ar?l? bir alokasyon sistemi entegrasyonu i?in yukar?da bahsetti?im isterlerin bulundu?u yap?larla full entegre bir alt yap? olmal?d?r. Bu yap?y? kurabilmek ise iyi bir perakende sistemleri bilgisi ve tecrübesi gerektirir. Alokasyon sistemi, Merchandise Planning departman?n tüm ussurlar?n?n i?in i?ine girdi?i ancak alokat?rlerin y?netti?i bir yap?da olmal?d?r. ?rne?in, planlamac?lar ürünlerin da??t?m adetlerini planlarken alokasyon ekibide ma?aza grading i?lemlerini yapabilirler. Alokasyon i?lemlerini s?ras?yla; Ma?aza Kapasitelerinin g?zden ge?irilmesi (sezon bazl? ?al??an firmalar i?in sezonsal) Alokasyon yap?lacak d?nem i?erisinde a??lacak ve kapanacak ma?azalar?n ma?aza kart? tablolar?na giri? yap?lmas? Ge?mi? sat?? datas?na g?re ma?aza grading tablosunun olu?turulmas? ürün raf ?mrü ve ROS (ma?aza ba??na haftal?k sat?? adet bilgileri ile tahmini sat?? adetlerinin ??kar?lmas? (bu bilgi ayn? zamanda “Tahmini Sipari? Adeti”ni de olu?turacakt?r.) Bu yap? genelden ?zele ?al??an bir algoritma ile üst seviyede tan?mlabilir ve bir buton alt?na tan?mlanacak tetikleme ile tüm modellere yay?labilir. Da??t?m metodlar?na g?re Alokasyon Plan olu?turulmas? ve ??kan sonu? üzerinden kü?ük düzletmeler (fine tuning) yap?larak (ma?aza kapasite ve plan kontroleri ile) plana son halinin verilmesi. Alokasyon plan üzerinden “üretici sipari? emirlerinin” olu?turulmas? (e?er alokasyon yap?s?ndan ba??ms?z bir sipari? sistemi varsa verilen si?ari? adetlerine g?re plan?n revize edilmesi ?al??malar?) Yukar?daki yap? ile haz?rlanm?? alokasyon plan? üzerinden olu?an “ma?aza bazl? sipari? adetleri”nin depo sistemine sipari? olarak dü?mesi i?in ayr?ca bir entegrasyon yaz?lmas? gerekir. Bu ?al??ma esnas?nda sipari?lerin kontrollü mü yoksa otomatik mi dü?mesi konusu firma i?inde tart???lmal? ve ?irket alt yap?s? ve kültürüne g?re entegrasyon yaz?lmal?d?r. Bu noktay? biraz daha a?mak gerekirse; kontrollü bir yap?da ürünler depoya giri? yapt?k?a bunu bilgiyi alokasyon y?netim ekran?nda e? anl? olarak g?sterip alokasyon ekibinin manuel sipari? olu?turmas? sa?lanabilir. Otomatik durumda ise; ürünlerin sisteme daha ?nce girilmi? olmas? beklenen “ma?aza giri? tarihi” üzerinden belirlenecek ürün haz?rlama + yol süresine g?re sipari?in otomatik olu?turulmas? sa?lanabilir. Alokasyon i?lemlerinde, faaliyet g?sterilen alana g?re ürünler “lotlu”, shrink’li ve adetli sevk edilebilir olup konvansiyonel olarak sipari? edilen toplam adetin %50-70 aras? ilk sevkiyatta (initial allocation) g?nderilir. Alokasyon süreci biten ürünler i?in “Replenisment” (RPM)süreci ba?lar. Sa?l?k bir ürün y?netimi i?in alokasyon yap?lmayan ürünler i?in RPM ba?lat?lmamas? uygun olacakt?r. Bir sonraki yaz?m?zda alokasyondan sonraki replenishment sürecinden bahsediyor olaca??z ancak bilmek gerekir ki alokasyon ve RPM bir biri ile entegre ?al??an bir yap?da olmal?d?r. S.Alper TEK?N Ak?ll? ?ehirler ve Perakende 03 Ekim 2013GenelS.Alper TEK?N Son zamanlarda bir terminolojiden s?k?a bahsedilir oldu.Ak?ll? ?ehirler. Bir perakende sistemleri profesyoneli olarak bu terminolojiyle World Intelligence City Summit 2013 (Ak?ll? ?ehirler Zirvesi) arac?l??? tan??t?m. Peki ak?ll? ?ehir ne demektir? Ak?ll? ?ehir, dar anlam?yla, sadece teknoloji ?er?evesinde ele al?nmakta, ICT’nin (Information and Communication Technology) ya da Türk?e’de B?T’in (Bilgi ve ?leti?im Teknolojileri) daha etkin ?ekilde kullan?ld??? yerler (projeler) olarak de?erlendirilmektedir. Ancak ak?ll? ?ehirler ba?ta sürdürülebilir ve pozitif ekonomik etki unsurlar?n? i?ine alan ve toplumun memnuniyetine odaklanm?? denetimi, kat?l?m?, ve bilgi payla??m?n? ?n plana ??karan ?ok daha kapsaml? ve entegre projelerdir. Ak?ll? ?ehir projeleri problem ?nceliklerini objektif kriterlerle belirleyen, bürokrasinin azalt?ld??? ve ??zümlerin üretiminde halk?n aktif kat?l?m?n?n sa?land??? ?effafl?k temelli bir vizyona sahiptirler. Ak?ll? ?ehirler kavram?n? tamamen ‘cool’ teknolojiler ile ?zde?le?tirmek ?ok do?ru olmayacakt?r. ‘Ak?ll?’ olmak süre?leri yeniden tan?mlamak ve vatanda?lar? sürece aktif bir ?ekilde dahil etmektir(Bir ?ehrin IQ’sunu Nas?l Arrt?rabilirsiniz?, Fatih Ayd?n, 29 Nisan 2013 tarihli blog yaz?s?). Buna kar??n ak?ll? bir ?ehir alt yap?s? mutlaka ak?ll? sistemler ile mümkün olacakt?r. Bu anlamda perakende sistemlerinin bu yap?n?n i?inde kendini daha ak?ll? hale getirmesi gerekecektir. Ak?ll? ?ehirlerde ya?ayan / ya?ayacak insanlar Y ku?a?? (sonras?n Z ku?a??) olaca??n? dü?ünürsek – ki bu ku?aklar ?nümüzdeki y?llarda perakende sekt?rünü ?ekillendirecek ku?akt?r- bu kitlenin beklentilerini iyi anlamak ve ?ok h?zl? bir ?ekilde cevap vermek gerekecektir. Yap?lan ara?t?rmalar Y ve Z ku?aklar?n?n fiyatla ?ok ilgilenmedi?ini ancak ürünün dizayn edilmesi ve ki?iselle?tirilmesi ile ?ok yak?ndan ilgilendi?ini g?stermektedir. Bu noktada bu beklentileri anlamak ve h?zl? cevap vermek ?nümüzdeki y?llarda firmalar i?in rekabet avantaj? getirecektir. Mü?teri beklentilerini ?ok h?zl? anlay?p buna cevap verme h?z?m?z dü?ük ise biz perakendeciler i?in s?k?nt? devam edecektir. Bu anlamda, Tedarik Zinciri ??zümleri ?nem kazanmaktad?r zira beklentiye h?zl? cevap vermek ancak ürünlerin tedarik sürelerinin k?salmas? ve ?ok h?zl? bir ?ekilde mü?teriye ula?makla mümkün olacakt?r. ?rne?in; y?lda 2 koleksiyon yapan bir firma ile y?lda 12 koleksiyon (ayda bir koleksiyon) yapan firmalar? kar??la?t?rd???m?zda Y ku?a??n?n y?lda 12 koleksiyon yapan firmalara daha ?ok ilgisinin oldu?unu g?rüyoruz. Bu ilgiyi elde etmek basit sistemlerle mümkün de?ildir. Ba?ka bir ?rnek; bir mü?terinin takip etti?i firman?n internet sitesinden inceledi?i ürün veya ürünleri sistemsel takip edip , bu mü?terinin bulundu?u herhangi bir lokasyonda Foursquare üzerinden bir check-in yapt???nda bu bilginin firmaya ula??p hemen mü?teriye bir mesaj ile arad??? ürünün kendisine 500 m mesafedeki ma?azada oldu?u bilgisinin payla??lmas?d?r. Bu anlamda firmalar?n mü?teri beklentilerine h?zl? cevap verebilmek i?in tedarik zinciri ??zümlerine ?nem vermeleri gerekmektedir. Mü?teri beklentilerini h?zl? anlamak ve bun ayn? h?zla cevap vermek; bunu ba?aran firmalar?n pazarda daha h?zl? penetrasyona sahip olaca??n? dü?ünüyorum. Perakendecilerin bu ba?aray? sa?lamas? i?in ak?ll? ?ehir payda?lar? ile i? birli?i i?inde olmas? ?ok ?nemli olacakt?r. Kendi sekt?rlerinde bir inovasyon sa?layabilmek ancak i? birli?i ile mümkün olabilecektir. B?yle dü?ünmemin bir di?er sebebi ak?ll? ?ehirlerde Bilgi ve ?leti?im Teknolojileri’nin bir entegrasyon i?erisinde olmas?d?r. Ba?ar? i?in bu entegrasyona dahil olmak ve i? birli?i olu?turmak gerekir. Bu anlamda ?nümüzdeki y?llarda perakendecilerin “perakende sistemleri” dedi?imiz yap?y? daha ak?ll? hale getirmek yo?un mesai harcamas? gereken konulardan olacakt?r. A?a??da, Ak?ll? ?ehirler Zirvesin’deki r?portaj?m? izleyebilirsiniz. Yaz? dola??m? ← Eski yaz?lar Son Yaz?lar Departmanlar?n Ortak Dili: COBIT ?ndirim Y?netimi (Markdown Management) Strateji Forum Perakende 2014 Perakende Operasyonlar?n Karl? m?? EBITDA’ya Bak! Moda Perakendesinde Sipari? ?ng?rü Y?ntemleri Ar?ivler Temmuz 2014 Haziran 2014 May?s 2014 Nisan 2014 ?ubat 2014 Ocak 2014 Aral?k 2013 Kas?m 2013 Ekim 2013 Eylül 2013 A?ustos 2013 Temmuz 2013 Haziran 2013 WordPress gururla sunar

peratech.org Whois

Domain Name: PERATECH.ORG